Vemdalen spår och leder - Skillnad mellan enskilt och allmänt friluftsliv

Enskilt friluftsliv råder där inga skyltar eller anordningar finns.
Allmänt friluftsliv råder där man har skyltat upp alternativt marknadsfört,
gjort i ordning platsen med spänger och plattformar etc.
Vid enskilt friluftsliv kan ingen än du själv dömas för ansvar.
Men!
Har någon anlagt exempelvis en spång och väglett dig till en utkiksplats
dvs. genom handling skapat en allmän plats. Då har vi plikt enligt lagen
att förebygga skada. Finns det inte:
Ett Markavtal/nyttjandeavtal. En arrangör. En kanalisatör. En förvaltare
eller en huvudman faller ansvaret på markägaren och denne kan då
utan vetskap ställas till svars om olyckor och skador uppstår på platsen som
kan anses bero på försummelse eller bristfälligt underhåll.
Det kan även anses bero på
avsaknaden av regelrätt och saklig säkerhets-
information kring den allmänna platsen. På en allmän plats ska alla oavsett
förutsättningar utifrån ålder, kön, socioekonomisk status, etnisk och kulturell bakgrund,
intresse, funktionsförmåga etc. idag kunna förstå och räkna med att man
befinner sig på en säker plats. Platsen är att anses som säker först när
man vidtagit de åtgärder som krävs utifrån gällande regelverk och lagar.
Man kan aldrig friskriva sig genom att lasta över ansvaret på medborgarna
själva. Därför kan man aldrig använda informationsformuleringar av typen
All vistelse sker på egen risk

En kommun tillika en destination, upplevelse -företag är att anse som kanalisatör om de genom egen marknadsföring vägleder medborgare till speciella platser genom
hemsidor eller marknadsföring mm. De kan därför också dömas till ansvar
om olyckor uppstår på platser som är att anses som allmänna. En
kommun har alltid skyldigheter enligt lagen, att förebygga skador på
människor och miljö. Detta oavsett om det gäller en lek- eller badplats
inom kommunen eller en allmän allemansrättslig plats i naturen.

Vill du veta mer om allemansrätten och skyltar för spår och leder?
Eller beställa hållbara allemansrättsliga skyltar i terrängen? Då får du gärna
ringa mig direkt på 070 748 91 77 Ole. Välkommen!