Markägare / Skyltning

Det ställs högre krav på en markägare idag när friluftslivet har förändrats!


Medborgare har fri tillgång till naturen i Sverige genom allemansrätten. Den som halkar och slår sig i
skogen kan inte ställa någon annan till svars för detta – ansvaret vilar helt på den enskilde. Men! När ’någon’ anlägger en utsiktsplattform, en spång, eller drar en stig eller cykelspår förbi ett brant stup på en speciell plats uppstår en annan situation. Det är när vi kanaliserar medborgare till speciella platser genom
turistinformationer, broschyrer, kartor, hemsidor, appar, skyltning som platserna kan anses bli/vara
allmänna. Om kanaliseringen görs organiserat eller inte. I grupp eller enskilt har mindre betydelse. Det är
var och hur vi kanaliserar medborgare som styr regelverket där allemansrätten råder på den allmänna
platsen.

Vi har alltid en plikt enligt lagen att försöka undvika att medborgare skadas när de använder sig av ’våra’
anordningar. Det är kan vara klokt i att anlita en skyltproducent redan från början av ett projekt som innehar kunskap och vetskap om de lagar och förordningar som gäller i allemansrättslig terräng.
Jag, Ole Nordin. Kvalitetssäkrar och åtgärdar brister med kontinuitet på många allmänna platser i terrängen. Ett tryggt och kostnadseffektivt sätt för dig att undvika att kanalisatörer och markägare inte står ansvariga för skador som uppstår på platsen, skador som annars kan anses bero på försummelse eller bristfälligt underhåll. Andra fördelar i att anlita en skyltproducent med erfarenhet inom ämnet är att du även får vår värdefulla expertis kostnadsfritt eftersom vi mer än gärna står till tjänst att informera våra uppdragsgivare med korrekt information när de köper skyltar av oss. På så sätt slipper du många av de obehag som annars kan uppstå när du skyltar i marker och terräng. Felaktig skyltning för dig eller er organisation är aldrig bra. Saknas korrekt säkerhetsinformation kan skyltningen ligga er till last om det exempelvis saknas regelrätt och saklig säkerhetsinformation kring den allmänna platsen. Bristfällig information kan leda till stora kostnader och långa tidskrävande rättsprocesser för huvudmän
eller förvaltare. I värsta fall kan den som genom utomstående kanalisatör som vägleder annan medborgare på speciella platser utanför ett enskilt friluftsliv ställas till svars. Ännu värre är när oskyldiga markägare blir rättsligt drabbade om olyckor eller skador uppkommer p.g.a. att de upplåtit en speciell plats via hävd och att riktiga huvudmän och korrekta nyttjandeavtal saknas.

Kanalisering via skyltar och marknadsföring i naturen /terrängen.
När man skyltar eller marknadsför en speciell plats i markerna är den genom handling oftast att anses som en allmän plats! Allmänna skadeståndsrättsliga principer säger att den som genom positiv handling skapar en fara har plikt att söka förebygga skada. Vilket betyder att all aktivitet och handling skall utföras och vara gjord på ett sätt som gör att man tagit bort samtliga risker i den utsträckning som det är möjligt att göra detta kring den allmänna platsen. Exempel på allmänna plaster förutom offentliga badstränder och lekplatser är ofta allmänna skoterspår och vandringsleder. Andra typer av platser som starkt är att anses som allmänna i era medlemmars marker är sevärda vattenfall och fina utsiktsplatser som skyltats upp och / eller marknadsförs i området av flera oberoende idkare av varandra.

På en allmän plats ska alla oavsett förutsättningar utifrån ålder, kön, socioekonomisk status, etnisk och kulturell bakgrund, intresse, funktionsförmåga etc. idag kunna förstå och räkna med att man befinner sig på en säker plats. Platsen är att anses som säker först när man vidtagit de åtgärder som krävs utifrån gällande regelverk och lagar. Man kan aldrig lasta över ansvaret på medborgarna själva. Därför kan man aldrig använda informationsformuleringar av typen ”All vistelse sker på egen risk”.
När jag utför en korrekt kvalitetssäkring och upprättar en handlingsplan som påvisar de brister och faror
som råder på den aktuella platsen kommer man på ett kostnadseffektivt och säkert sätt fram till de
åtgärdsprogram som friställer markägaren från ansvar då friluftsliv genom åtgärderna faller under
beteckningen enskilt friluftsliv. Vilket enkelt betyder att medborgare är på den speciella platsen under
eget ansvar eftersom denna väsentliga information framkommer på de skyltar du inhandlar från Ole.se.